Quyết định 520/QĐ-QLD 2018 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Quyết định 520/QĐ-QLD 2018 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Quyết định 520/QĐ-QLD 2018 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm luôn được chị em quan tâm trong thời gian gần đây. Hãy nắm bắt những thông tin cơ bản để bảo vệ chính bản thân mình và có thêm những kiến thức hữu ích nhất nhé!

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

Số: 520/QĐ-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 06 tháng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
———–

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam tại văn thư đề ngày 11/7/2018 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 22 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam, cụ thể như sau:

Stt

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

1

17405/16/CBMP-QLD

19/9/2016

2

22485/16/CBMP-QLD

15/11/2016

3

24636/16/CBMP-QLD

22/12/2016

4

24637/16/CBMP-QLD

22/12/2016

5

24638/16/CBMP-QLD

22/12/2016

6

24641/16/CBMP-QLD

22/12/2016

7

24647/16/CBMP-QLD

22/12/2016

8

24648/16/CBMP-QLD

22/12/2016

9

26576/17/CBMP-QLD

16/01/2017

10

31456/17/CBMP-QLD

05/4/2017

11

42860/17/CBMP-QLD

14/8/2017

12

42873/17/CBMP-QLD

14/8/2017

13

42878/17/CBMP-QLD

14/8/2017

14

42880/17/CBMP-QLD

14/8/2017

15

42881/17/CBMP-QLD

14/8/2017

16

43626/17/CBMP-QLD

24/8/2017

17

43640/17/CBMP-QLD

24/8/2017

18

50400/17/CBMP-QLD

20/11/2017

19

50408/17/CBMP-QLD

20/11/2017

20

50410/17/CBMP-QLD

20/11/2017

21

57882/18/CBMP-QLD

02/02/2018

22

58829/18/CBMP-QLD

26/02/2018

Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam (Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam đề nghị thu hồi tự nguyện các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn Quyết định 520/QĐ-QLD 2018 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hấp dẫn. Đồng hành cùng cachlambanhflan.net để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé các bạn! Thân Ái!

Y Tế – Tags: Quyết định 520/QĐ-QLD 2018

  • Công Văn 21731/QLD-ĐK 2018 công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

  • Thông Tư 42/2018/TT-BYT đào tạo bổ sung người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

  • Công Văn 6705/QLD-ĐK năm 2018 Đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc NK không phải cấp phép

  • Công Văn 13030/QLD-ĐK 2016 đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài

  • Quyết Định 359/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

  • Quyết Định 2570/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị hỗ trợ cho những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng

  • Quyết Định 303/QĐ-QLD về 141 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng kí lưu hành tại Việt Nam

You May Also Like

More From Author