Quyết định 2032/QĐ-BKHĐT 2018 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính 2019

Quyết định 2032/QĐ-BKHĐT 2018 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính 2019

Quyết định 2032/QĐ-BKHĐT 2018 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính 2019 sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mục tiêu kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và các quy định có liên quan. Cùng theo dõi nhé!

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

Số: 2032/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

————————

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy đnh hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Danh mục các thủ tục hành chính cần rà soát năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch

1. Mục tiêu:

Kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và các quy định có liên quan.

2. Sản phẩm:

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính được rà soát.

Điều 3. Kinh phí thực hiện các hoạt động rà soát ban hành kèm theo Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Cục KSTTHC (VPCP);
– Các đơn vị: ĐKKD, TCCB, VP2 (PCVP Đ. Đạt, P. KSTH);
– Trung tâm Tin học (để đưa tin);
– Lưu: VT, P. KSTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Đại Thắng

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2032/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Nội dung công việc/Chi tiết thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Kết qu

1

Xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2019 của Bộ trình Lãnh đạo Bộ ban hành;

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

01/12/2018

31/12/2018

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Tiến hành rà soát các thủ tục, quy định hành chính

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

01/01/2019

30/6/2019

Kết quả rà soát của các đơn vị

3

Rà soát, so sánh, đánh giá các quy định liên quan thông qua biểu mẫu đánh giá độc lập

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

01/7/2019

20/7/2019

Bản tổng hợp kết quả rà soát, so sánh

4

Tổng hợp, báo cáo kiến nghị sửa đổi quy định liên quan

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

21/7/2019

31/7/2019

Bản tổng hợp, báo cáo kiến nghị

5

Tổ chức họp tham vấn

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

01/8/2019

30/8/2019

Các cuộc họp tham vấn

6

Xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Phương án đơn giản hóa; lấy ý kiến các đơn vị liên quan

Văn phòng Bộ

 

01/9/2019

15/9/2019

Dự thảo Quyết định và Phương án đơn giản hóa

7

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp và hoàn thiện Dự thảo Quyết định và Phương án đơn giản hóa kèm theo Quyết định trình Bộ trưởng xem xét

Văn phòng Bộ

 

15/9/2019

30/9/2019

Dự thảo Quyết định trình Bộ trưởng

8

Thể chế hóa các phương án đơn giản hóa TTHC trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì soạn thảo, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành

Các đơn vị có liên quan

Văn phòng Bộ

01/10/2019

31/12/2019

Các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung

DANH MỤC

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẦN RÀ SOÁT NĂM 2019 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2032/QĐ-BKHĐT ngày 2tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Thủ tục hành chính cần rà soát

Đơn vị chủ trì rà soát

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Căn cứ lựa chọn

I

Nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hp tác xã

1

Nhóm TTHC về đăng ký hợp tác xã

Văn phòng Bộ

Cục Quản lý đăng kýkinh doanh

Tháng 01/2019-9/2019

Thực hiện trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

2

Nhóm TTHC về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

3

Nhóm TTHC về hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

II

Các nhóm thủ tục hành chính trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát, đơn gin hóa TTHC năm 2019 (nếu có)

 

Các nhóm TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị có liên quan

Văn phòng Bộ

Theo Kế hoạch tại Quyết định

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch

Quyết định 2032/QĐ-BKHĐT 2018 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính 2019 đã được chúng tôi cập nhật trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết này nhé các bạn! Thân Ái!

Hành Chính – Tags: Quyết định 2032/QĐ-BKHĐT 2018

  • Quyết Định 2863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008

  • Quyết định 3169/QĐ-UBND HCM 2019 quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng UBND

  • Quyết Định 1461/QĐ-BGDĐT 2019 thực hiện Đề án 896 về đơn giản hóa thủ tục hành chính

  • Công Văn 5420/LĐTBXH-VP 2018 công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019

  • Quyết Định 22/2019/QĐ-UBND Bình Dương thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn sử dụng máy móc

  • Quyết định 19a/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  • Quyết Định 3171/QÐ-BVHTTDL 2019 thành lập đường dây nóng tiếp thông tin nhũng nhiễu

You May Also Like

More From Author