Thứ Hai, Tháng Bảy 15 2024

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân chuẩn không cần chỉnh

Estimated read time 37 min read

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân chuẩn không cần chỉnh

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân chuẩn không cần chỉnh sau đây được các bạn trẻ chia sẻ rầm rộ suốt thời gian qua. Những lời giới thiệu, lời tự bạch độc đáo, chuẩn men được nhiều người lựa chọn để làm bảng trích ngang không thể chuẩn hơn của mình. Cùng chia sẻ để chọn lấy câu thích hợp bạn nhé !

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân chuẩn nhất

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân sẽ giúp bạn sống cuộc đời ý nghĩa hơn. Đây không chỉ là những câu nhật kí, những câu đánh giá về bản thân theo một nghĩa chủ quan nào đó mà đây còn là những câu răn dạy bản thân cực hữu ích. Qua đây giúp bạn tôi luyện thêm ý chí, nghị lực để đương đầu với mọi gian nan, thử thách của cuộc sống.

1. As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves. – Mahatma Gandhi

=> Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – mà nằm ở khả năng ta cải tạo chính mình.

2. No one can make you feel inferior without your consent. – Eleanor Roosevelt

=> Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

3. Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties. – Helen Keller

=> Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

4. Your future depends on many things, but mostly on you. – Frank Tyger

=> Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.

5. Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent. – Sophia Loren

=> Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.

6. Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown

=> Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.

7. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. – Les Brown

=> Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.

8. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. – Ralph Waldo Emerson

=> Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.

9. You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you. – Brian Tracy

=> Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

10. The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. – Victor Hugo

=> Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

11. Never say anything about yourself you do not want to come true. – Brian Tracy

=> Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.

12. I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.

=> Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về bản thân triết lí nhất

Những câu danh ngôn, những câu nói tiếng Anh hay về bản thân do cachlambanhflan.net tổng hợp sau đây không chỉ giúp bạn rèn luyện thêm kĩ năng tiếng Anh mà còn giúp tôi luyện thêm ý chí, nghị lực, qua đó bạn trưởng thành, chính chắn hơn trong cuộc sống.

Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

Helen Keller

~*~

Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.

Your future depends on many things, but mostly on you.

Frank Tyger

~*~

Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.

Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.

Sophia Loren

Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.

Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.

Les Brown

~*~

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.

Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.

Les Brown

Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.

Ralph Waldo Emerson

~*~

Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.

Brian Tracy

~*~

Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.

Victor Hugo

~*~

Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.

Never say anything about yourself you do not want to come true.

Brian Tracy

~*~

Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.

I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.

Khuyết danh

~*~

Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.

The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance.

Benjamin Franklin

~*~

Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

 

There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.

Henry David Thoreau

~*~

Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.

Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not.

Henri Frederic Amiel

~*~

Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đán trước những thất bại – là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó.

At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures – be what he is. And, above all, accept these things.

Albert Camus

~*~

Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.

It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.

Agnes Repplier

~*~

Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.

Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.

William Faulkner

~*~

Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.

There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves.

William Arthur Ward

~*~

Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.

I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself.

Aldous Huxley

~*~

Bạn có thể học được từ thầy giáo, nhưng bạn sẽ phải tự học rất nhiều với bản thân, ngồi đơn độc trong một căn phòng.

You can get help from teachers, but you are going to have to learn a lot by yourself, sitting alone in a room.

Dr Seuss

~*~

Tôi tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn nhẫn không ngờ, nhưng chúng ta đều được chuẩn bị tốt cho nó nếu chúng ta biết nắm lấy tài năng của bản thân và cho phép chúng nảy nở.

I believe that life is a journey, often difficult and sometimes incredibly cruel, but we are well equipped for it if only we tap into our talents and gifts and allow them to blossom.

Les Brown

Trên đây cachlambanhflan.net đã chia sẻ cùng các bạn những câu nói tiếng Anh hay về bản thân chuẩn không cần chỉnh được nhiều bạn đọc yêu thích. Bạn yêu thích câu nói nào nhất đừng quên chia sẻ nhé !

 • Xem nhiều hơn: Chọn lọc những câu nói hay về cuộc đời sâu sắc đáng suy ngẫm

Những Câu Nói Hay – Tags: những câu nói hay về bản thân, stt tiếng anh hay

 • [Chọn Lọc] những câu nói hay về cuộc đời sâu sắc đáng suy ngẫm

 • Những câu nói chia tay người yêu đầy xúc động, buồn tận cõi lòng

 • [TOP] Những Câu Nói Hay Về Thầy Cô Ý Nghĩa Và Sâu Sắc Nhất

 • Những câu nói hay về cuộc sống khó khăn giúp bạn mạnh mẽ hơn

 • Những câu nói hay về cuộc sống hôn nhân tình nghĩa sâu nặng

 • [HOT TREND] những câu nói bá đạo có một không hai của giới trẻ

 • Những câu nói tự kỷ hay, ý nghĩa và không kém phần cảm động

[TOP] Những câu nói hài hước bất hủ Cười Không Nhặt Được Mồm

Những câu nói hài hước bất hủ luôn tạo nên những trận cười sảng khoải cho những bạn đọc, cũng là giúp các bạn có thời gian vui vẻ sau những ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cứ đọc, cứ cười với những câu nói hài hước bất hủ về tình yêu, cuộc sống, tình bạn…vì cuộc đời cho phép,để mình cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn với cuộc sống này bạn nhé.

Những câu nói hài hước bất hủ về cuộc sống cười thật đã

Trong cuộc sống và tình yêu hãy luôn tạo ra những tiếng cười cho nhua để cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sóng này hơn. Bới xã hội này cứ sóng lo toan, tính toán, bon chen đôi lúc mệt mỏi lắm. Hãy dành chút thời gian để đọc những câu nói hài hước bất hủ về cuộc sống và tình yêu để tâm hồn mình được thư giãn bạn nhé.

– Cần bán gấp nhà 3000m2, tường chống đạn, nhiều phòng, an ninh tốt, có camera, công an tuần 24/24. Địa chỉ: Nhà tù Bộ Công an. Giá thương lượng.

– “Thầy tao nói chuyện học hành là chuyện cả đời nha mày. Bởi vậy, bữa nay không học thì bữa khác học. Chuyện cả đời mà”.

– Yêu mà không được đáp lại thì thật là đau buồn. Nhưng sẽ còn đau buồn hơn nếu yêu một người mà không bao giờ dám thổ lộ.

– “Kiến thức là cái gì còn lại sau khi đã quên hết mọi thứ”. Giải nghĩa: sau khi quên hết, cái gì còn lại mới là kiến thức của mình.

– Tình yêu như bông hồng thủy tinh, rực rỡ lung linh nhưng mong manh dễ vỡ. Vì dễ vỡ nên đa số người ta thường trang bị thật nhiều… để lỡ vỡ còn có cái mà thay”

– “Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làm hoài mà… vẫn không đẹp”.

– “Chỉ có bia mới hiểu, bụng mênh mông nhường nào. Chỉ có bụng mới biết, bia đi đâu về đâu”

– Tiền thì không thiếu, chủ yếu là không có.
Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.

– Quân với dân như cá với nước. “Nước thì nuôi sống cá còn cá thì ị vào nước”

– Sáng soi, trưa đánh, chiều chờ
Cầm tờ kết quả cứ đờ mặt ra.

– Bản chất xấu xa nên không bị dòng đời xô đẩy.

– Người tốt thì nhiều mà người biết điều thì ít.

– Nói là việc của mồm, đánh là việc của tay, chạy là việc của chân.

– Lô đề cờ bạc muôn đời thịnh
Học hành chăm chỉ vạn kiếp suy

– Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường.

– Trăm năm bia đá cũng mòn, bia chai cũng bể chỉ còn bia ôm.

– Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời chơi Net không vương tơ tình

– Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau, còn khi ghét nhau rồi thì người ta thường thề sẽ sống chết với nhau.

– Nếu bạn lật một cái bình lại thì nó sẽ không có chỗ để cắm hoa, nếu xem xuống phía dưới thì bạn sẽ phát hiện một điều rất hay: “nó cũng không có cả đáy”

– Nếu có ai đó khen bạn “bạn có ½ là đẹp, ½ còn lại là tài năng, gộp lại thì vừa đẹp vừa tài năng”, bạn hãy coi chừng ½ đẹp tức là ½ đó không có chút chất xám nào, ½ tài năng tức là ½ đó không có chút sắc đẹp nào, hợp lại hóa ra bạn là một con người vừa xấu vừa ngu đó sao.

– Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng.

– Không ít phụ nữ già đi nhanh chóng có khi do họ động não suy nghĩ phải làm sao để mình trẻ lại.

– Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

– Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

– Theo lý thuyết thì lý thuyết không khác với thực tế là mấy, nhưng thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết.

– Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao, khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng, khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm… thơ, và khi cô ta theo đuổi nhiều người cô ta sẽ làm ca… ve.

– Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

– Thiếu nữa là chữ viết tắt của thiếu… nữ tính.

Những câu nói hài hước bất hủ về tình yêu, cười rụng răng

Những câu nói hài hước bất hủ về tình yêu khiến ai đọc cũng cười rụng răng, khiến ai đọc cũng cười như điên. Những câu nói hài hước về tình yêu là những câu định nghĩa về tình yêu cấm có sai, giúp các cặp đôi yêu nhau có thể hiểu nhau và góp phần làm cho cuộc tình thêm thú vị.

1. Tình yêu là vĩnh cửu. Và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi. Đó là người yêu.

2. Lúc bé cứ nghĩ cởi truồng là đi tắm
Lớn lên mới biết không chỉ đi tắm mới cởi truồng.

3. Đời thằng đàn ông có 3 cái sướng :
1- Lấy vợ. 2- Bị vợ bỏ. 3- Lấy vợ nữa.

4. Đằng sau sự thành công của một người đan ông luôn có hình bóng của một người đàn bà, và đằng sau sự thất bại của một người đan ông là một người đàn bà thật sự.

5. Đèn nhà ai nhà nấy sáng. Vợ thằng nào, thằng đấy…ngán”

6. Nếu ngày ấy không đi về phía em, không gặp em
Thì giờ này anh đã giàu.

7. Phụ nữ như những con đường,
đường càng cong càng nguy hiểm!
8. “Tình yêu như bông hồng thủy tinh, rực rỡ lung linh nhưng mong manh dễ vỡ. Vì dễ vỡ nên đa số người ta thường trang bị thật nhiều…đễ lỡ vỡ còn có cái mà thay”.

9. “Tao có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ…trừ sự cám dỗ”

10. Ế khỏe ế đẹp ế văn minh
Ai chê anh ế anh khinh cả phường
Ế cao ế quý ế dễ thương
Ai chê anh ế anh tương vớ mồm.

11. Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại…

12. Anh đẹp trai, ga lăng, rất thích hợp cho phụ nữ có thai và cho con bú.
13. Em là sóng, nhưng xin đừng như sóng…Đã xô vào, xin chớ ngược ra khơi

14. Có khi nào trên đường đời tấp nập. Ta vô tình quên kéo phéc-mơ-tuya !
Ngày mai anh đi, lạy chúa xin anh đừng về…

15. Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa
Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Những câu nói hài hước bất hủ về tình bạn

Những câu nói hài hước bất hủ về tình bạn để chúng ta biết rằng bạn bè là thứ tình cảm quan trọng trong cuộc sống. Những câu nói hài hước về tình bạn thân hay tình bạn đểu hi vọng sẽ mang lại những tiếng cười sảng khoái cho tất cả mọi người.

1. Bạn bè
Mày ơi thương lấy tao cùng
Tuy rằng khác lớp nhưng chung 1 đề
Mày cho tao chép tí đê
Kẻo mai tao rớt mặt mày bầm đen

2. Đi khắp thế gian không đâu bằng đứa bạn thân khốn nạn.
3. – Nếu là bạn xin mãi mãi là bạn , đừng như sông lúc cạn lúc đầy

– Mặc sông lúc cạn lúc đầy. Mạng ai nấy giữ bạn bè tính sau =))
4. Đúng nghĩa từ bạn..
Là không thêm từ phản..
Và không bắn đạn sau lưng.

5. Bạn thân là đứa không phân biệt giàu nghèo, đẹp hay xấu, là đứa luôn nói thẳng với tôi chứ không bao giờ nịnh hót hay lừa dối, và là đứa luôn cười… toe toét khi tôi bị ngã

6.Học hành có nghĩa là dành 10% thời gian nghiên cứu và 90% còn lại để than phiền với đứa bạn thân bạn học khổ sở như thế nào
7. Bạn bè ít thôi vừa đủ dùng
Chứ đừng để cả thùng,
Rồi lâm vào đường cùng
Phút cuối cùng nó mới đi cúng.

8. Chúng ta sẽ là bạn của nhau mãi mãi bởi vì đã biết quá nhiều về nhau nên không dám chọc nhau giận

9. Cha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn ..
Bạn bè chơi “xấu” khiến ta khôn.

10. Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời.

11. Một kẻ thù không phải là ít, một trăm người bạn chưa phải là nhiều.

12. .Bạn biết đó là bạn thân vì nó là đứa hiểu bạn muốn gì ngay cả khi bạn lầm bầm một thứ ngôn ngữ chết tiệt nào đó

13. Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù.

14. Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.

15. Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủ

16. Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.

17. Bạn thân là đứa có đánh chết cũng không khen bạn một câu, nhưng nó luôn nói tốt về bạn sau lưng với đứa khác.

Tổng hợp những câu nói hài hước bất hủ của thầy cô

Trong những tiết học ở trên trường, đôi lúc thầy cô cũng hiểu được các bạn học nhiều, căng thẳng, áp lực nên họ muốn tạo ra những trận giòn dã bằng các câu nói bá đạo để học sinh của mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn trong những tiết dạy đó. Hãy tham khảo qua những câu nói bá đạo của thầy cô mà chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé!

1.”Các em yên tâm, đề thi của tôi năm nào cũng giống nhau cả, xem đề vài khóa trước là biết, mỗi tội… đáp án lại khác!”.

(Thầy Phong – Vật Lý 2 Bách Khoa Hà Nội)

2. “Những anh nào mà nói anh yêu em vô cùng thì đừng tin. Vì còn chưa biết vô cùng bé hay vô cùng lớn mà!”

=> Các bạn nhớ khắc cốt ghi tâm câu này, chưa biết yêu vô cùng là lớn hay bé nhé.

3. “Môn học không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ học kì này sang học kì khác. Chỉ có tiền học phí là không trở lại”

(Cô Xuân Anh – Giảng viên môn Giải tích 2, Đại học Bách khoa TPHCM)

=> Đây là câu nói hài hước của cô giáo khiến học sinh khi nghe và đọc đều cảm thấy thích thú và thấy cô có chút hài hước.

4. “Khi ra đề tôi luôn nghĩ đến các anh, đằng nào các anh cũng chết, tôi phải ra đề khó để các anh chết trong danh dự!”

=> Câu nói bá đạo này cũng chính là lời biện minh của thầy khi ra đề khó.

5. “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ mang vẻ đẹp triết học.”

=> Triết học là thứ trừu tượng, mà phụ nữ mang vẻ đẹp triết học chắc còn trừu tượng và khó cảm nhận hơn.

6. “Thế giới này chỉ tăm tối đầy rắc rối khi đàn ông xuất hiện”

(Cô Tú, Học viện Tài Chính)

7. “Thức ăn miễn phí chỉ có trong bẫy chuột!”

(Thầy Nguyễn Quý Thanh)

=> Câu nói được nói ra vào giờ xã hội học.

8. “Bố mẹ đã cho tiền ăn học, không học được thì cố mà ăn”.

(Cô Thanh, Đại học Kinh tế Quốc Dân)

9. “Trong bài giảng thầy xuất hiện từ “Ta có”. “Ta có” chẳng nhẽ thằng khác không có à? Vậy nên từ giờ nên viết “thằng nào cũng có”.”

(Thầy Bùi Trường Sơn – Địa chất công trình Bách Khoa TPHCM)

=> Bạn thử viết như thầy bảo xem, thử xem có bị trừ điểm không nhé.

10. “Xe hơi, nhà lầu, hay gầm cầu Vĩnh Tuy?”

=> Câu nói cứ thực tế mà nói. Suy nghĩ kỹ đi, học hay không học.

11. “Thầy: Nhìn ngoài kia kìa, bác nông dân đang chăn 1 con bò

Học sinh: Vâng

Thầy: Thầy còn khổ hơn bác đó nhiều

Học sinh: Tại sao ạ?

Thầy: Vì phải chăn tới hơn 60 con bò chứ còn gì nữa”

12. “Đề làm gì khó, ai đọc đề cũng hiểu. Chỉ có lời giải khó thôi!”

=> Đề đưa ra luôn dễ hiểu, nhưng nghỉ được lời giải thì là khó. Thầy cứ đùa …

13. “Các anh đừng làm tôi như thằng tự kỉ nữa, tôi cứ tự hỏi xong tôi tự trả lời”.

(Thầy Nguyễn Phương Lâm – Đại học Hàng Hải Việt Nam)

=> Câu nói bá đạo của thầy cô giáo này nói lên được nỗi lòng chung của các thầy cô giáo khi đưa ra các câu hỏi mà không có ai trả lời.

14. “- Tôi giảng các em có hiểu gì không?

Dạ không ạ

Ờ, đến tôi còn không hiểu sách viết gì huống chi là các bạn”

=> Quả thật đây là câu nói bá đạo, học sinh nào mà nghe thầy cô giáo nói câu này chắc sẽ phải hoang mang.

15. “Đánh anh trượt thì có lỗi với lương tâm, cho anh qua thì có lỗi với đất nước!”

(Thầy giáo Đại học Xây Dựng)

=> Nghe xong câu này, chắc hẳn các bạn đã biết đáp án.

16. “Trong giờ Kinh tế vi môn

Sinh viên: Thế thầy có biết quy luật lên xuống của giá vàng không ạ?

Thầy: Tôi mà biết thì tôi đã đưa Ngọc Trinh đi Ma Cao ăn sáng”

(Thầy Hải – Đại học Kinh tế Quốc dân)

17. “Đàn ông tốt trên thế giới này chết hết rồi, giờ chỉ còn di chỉ với hóa thạch thôi!”

(Thầy Nguyễn Xuân Điền – Học viện Tài Chính)

=> Thầy là ai trong cuộc đời này, với câu nói bá đạo này của thầy, các bạn nữ cần xem xét, cân nhắc.

18. “Thầy: Nãy giờ tôi giảng các em hiểu gì không?

SV: Dạ không!

Thầy: Tốt, vậy chúng ta lấy giấy ra làm bài kiểm tra”

(Thầy Chí, Đại học Bách Khoa TPHCM)

=> Chắc hẳn, các sinh viên nghe thấy câu này vừa thấy hài hước vừa thấy sợ khi nhắc tới làm bài kiểm tra.

19. “Một đôi yêu nhau. Con gái thường khôn 3 năm dại một giờ còn con trai thì ngu 3 năm khôn có một giờ. Ai lợi hơn?”

(Giảng viên Học viện Tài chính)

20. “Chúng ta là kỹ sư, nếu có chém gió thì cũng phải ra được vận tốc gió”

(Thầy Minh, Điện tử viễn thông, Đại học Bách Khoa)

=> Câu nói liên quan đến bài học quá.

Trên đây là những câu nói hài hước bất hủ mà chúng tôi sưu tầm được. Hy vọng bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ, tươi cười để xua tan những mệt mỏi sau ngày dài làm việc và học tập.

Câu Nói Hay – Tags: những câu nói hài hước

 • [TOP] Những câu nói hài hước bá đạo HOT nhất của giới trẻ

 • Những câu nói hài hước về cuộc sống vợ chồng Thô Mà Thật

 • Những câu nói hài hước về phụ nữ Chuẩn đến 100%

 • [TOP] Những câu nói hài hước bất hủ Cười Không Nhặt Được Mồm

 • [List] những câu nói hay về cuộc sống gia đình sâu sắc bậc nhất

 • 999+ Câu nói hay về cuộc sống quanh ta bằng tiếng Anh Đọc & Ngẫm

 • [TOP] những câu nói hay khi chia tay người yêu bạn đọc rưng lệ

 • Top những câu nói hay về cuộc sống mưu sinh ý nghĩa

 • Chọn lọc những câu nói hay về tình yêu cuộc sống bạn tâm đắc

 • [BST] Những câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh bạn tâm đắc

 • [Chọn Lọc] những câu thơ hay về cuộc sống ý nghĩa bạn tâm đắc

 • Những câu nói hay về tình yêu hạnh phúc ngọt ngào, sâu lắng

 • Chia sẻ những câu nói ngôn tình ngọt ngào ngắn tặng người thương

 • Những câu tán gái hay nhất mọi thời đại khiến cô nàng xiêu lòng

You May Also Like

More From Author

Chọn lọc 199 cap yêu thương ngắn đặc sắc nhất mọi thời đại

Lâng lâng trong chùm stt yêu thương vk ck ngắn dạt dào cảm xúc