Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND Hà Nội về giải pháp tăng cường công tác dân số

Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND Hà Nội về giải pháp tăng cường công tác dân số

Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND Hà Nội về giải pháp tăng cường công tác dân số. Tiếp tục duy trì mức sinh thay thế, ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý; giải quyết tốt những vấn đề cơ cấu dân số, đặc biệt là giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 15/2016/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 3

(Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 08/12/2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003; Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số số 08/2008/UBTVQH12 ngày 27/12/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ hướng dn thi hành Pháp lệnh dân số;

Căn cứ Nghị quyết s 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020;

Xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành ph Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành ph Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND Thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành ph tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mục tiêu, chỉ tiêu và một số giải pháp tăng cường công tác dân s, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục duy trì mức sinh thay thế, ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý; giải quyết tốt những vấn đề cơ cấu dân số, đặc biệt là giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

2Một số chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2020: Quy mô dân số đạt mức 8,5 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,2%. Giảm tỷ suất sinh bình quân 0,1‰/năm; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên bình quân 0,1%/năm. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh ít nhất 75%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt ít nhất 85%. Tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 114 trẻ trai/100 trẻ gái. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tui bị suy dinh dưỡng ở mức 8%.

3. Một số giải pháp chủ yếu

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền và sự phối hp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội để thực hiện chính sách dân số. Các cấp, các ngành coi công tác dân số là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở các cấp, là một nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của chính quyền và các ngành, đoàn th.

3.2. Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục, tăng cường phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về dân số, sức khỏe sinh sản; nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tăng cường phối hp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội và cộng đồng dân cư để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số.

Đẩy mnh các hoạt động truyền thông, giáo dục với nội dung, hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng vùng, miền, từng nhóm đối tượng; ưu tiên các đối tượng khó tiếp cận thông tin và dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình ở địa bàn khó khăn, địa bàn có đồng bào dân tộc và địa bàn có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, tỷ số giới tính khi sinh còn cao. Tiếp tục đưa nội dung thực hiện công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình là một nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

3.3. Tăng cường đầu tư đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình Thủ đô giai đoạn 2016 – 2020.

a) Đảm bảo đủ nhân lực và chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác dân số các cấp của Thành phố (tiếp tục duy trì định mức 7 biên chế cho Trung tâm dân số – kế hoạch hóa gia đình quận, 9 biên chế cho Trung tâm dân số – kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã), cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn và đội ngũ cộng tác viên dân số. Bố trí đủ 01 biên chế làm công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình cho mỗi xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm dân số quận, huyện, thị xã có trình độ từ trung cấp trở lên và hưởng chế độ theo quy định.

b) Đảm bảo mức thù lao cho cộng tác viên dân số ở thôn, tổ dân phố (ngoài định mức hoạt động sự nghiệp dân số – kế hoạch hóa gia đình) hệ số 0,43 (so với lương tối thiểu) ở các xã dân tộc và miền núi, hệ số 0,33 (so với lương tối thiểu) ở các xã, phường, thị trn còn lại.

c) Đảm bảo thực hiện phân bố ngân sách theo đúng định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên giai đoạn 2017 – 2020 của thành phố Hà Nội cho công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

d) Đảm bảo đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động cho Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình các quận, huyện, thị xã và cán bộ làm công tác dân số ở các xã, phường thị trấn.

3.4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp: Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức bộ máy làm công tác dân số các cấp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3.5. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án nhằm hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu: Đề án Tầm soát phát hiện sớm một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020; Đề án phát triển thể cht, tm vóc người Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; Kế hoạch Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2025; Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các trung tâm Y tế, Dân số.

3.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân số trong giai đoạn 2016 – 2020. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình; đưa kết quả thực hiện các mục tiêu dân số – kế hoạch hóa gia đình là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của địa phương, đơn vị; đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chủ động tổ chức thực hiện thng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017./.

Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Chính phủ;
– Ban công tác đại biểu UBTVQH;
– VP Quốc hội, VP Chính phủ;
– UB các vn đề xã hội QH;
– Bộ Y tế, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư;
– Thường trực Thành ủy;
– Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
– Thường trực HĐND, UBND, MTTQ TP;
– Các ban Đảng Thành ủy, VP Thành ủy;
– VP HĐND TP, VP UBND TP;
– Các đại biểu HĐND TP;
– Các s, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
– TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
– Cng giao tiếp điện tử TP, Công báo TP;
– Lưu VT./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị 

Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND Hà Nội về giải pháp tăng cường công tác dân số được chia sẻ trên đây với nội dung đầy đủ và chi tiết hi vọng đã giúp bạn có được những thông tin tham khảo hữu ích. Hãy tải file về máy để tìm hiểu rõ hơn nhé!

Chính Sách – Tags: Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND Hà Nội

  • Quyết định 286/QĐ-TTg 2018 phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

  • Quyết định 64/2019/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế giáo dục tại xã phường với người nghiện ma túy

  • Quyết định 303/QĐ-LĐTBXH 2019 Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh

  • Công văn 7039/VPCP-TH 2018 thu hồi và thay thế Nghị quyết 90/NQ-CP

  • Văn bản hợp nhất 05/VBHN 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn mới

  • Quyết định 1443/QĐ-TTg 2018 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Trà Vinh đến 2020

  • Thông báo 58/TB-VPCP 2019 kết luận cuộc họp BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

You May Also Like

More From Author