Nghị quyết 06/NQ-HĐND Hà Nội 2018 về chương trình giám sát năm 2019

Nghị quyết 06/NQ-HĐND Hà Nội 2018 về chương trình giám sát năm 2019

Nghị quyết 06/NQ-HĐND Hà Nội 2018 về chương trình giám sát năm 2019. Xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2019

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

Số: 06/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———————-

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV – KỲ HỌP THỨ 6

(Từ ngày 04/7/2018 đến ngày 06/7/2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Xét Tờ trình số 04 /TTr-HĐND ngày 26/06/2018 của Thường trực HĐND Thành phố về Chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2019, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội,

 QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2019 với những nội dung sau:

 1. Hội đồng nhân dân giám sát tại các kỳ họp:

1.1. Xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2019 của Thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật.

1.2. Chất vấn UBND, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND Thành phố.

 1. Hội đồng nhân dân giám sát chuyên đề:
 2. Giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính.
 3. Giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
 4. Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố.
 5. Giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tđại biểu HĐND Thành phố

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật; hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ do Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực hiện căn cứ vào chương trình công tác năm 2019 của HĐND Thành phố.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND Thành phố cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp HĐND Thành phố năm 2019.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 5 tháng 7 năm 2018./.

Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (để b/cáo);
– Chính phủ; (để b/cáo);
– Ban công tác đại biểu của Quốc hội; (để b/cáo);
– VP Quốc hội; VP chính phủ; (để b/cáo);
– Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; (để b/cáo);
– Thường trực Thành ủy Hà Nội; (để b/cáo);
– Đoàn ĐBQH Hà Nội;
– TT HĐND, UBND, MTTQ TPHN;
– VP TU và các Ban Đảng Thành ủy HN;
– Các Ban HĐND TP;
– Các vị đại biểu HĐND TPHN;
– VP HĐND; VP UBND TP HN;
– Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TPHN;
– TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
– Các cơ quan thông tấn báo chí;
– Lưu: VT, Phòng TH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị quyết 06/NQ-HĐND Hà Nội 2018 về chương trình giám sát năm 2019 với đầy đủ nội dung cùng file kèm xuống mong rằng bạn đã có được những tham khảo cho mình. Đừng quên theo dõi cachlambanhflan.net để tham khảo thêm nhiều thông tin khác nhé!

Chính Sách – Tags: Nghị quyết 06/NQ-HĐND Hà Nội

 • Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND TP.HCM chế độ hỗ trợ thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020

 • Thông báo 368/TB-VPCP 2019 mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động

 • Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

 • Kế hoạch 235/KH-UBND Hà Nội 2018 triển khai công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2019

 • Quyết định 1509/QĐ-TTg 2019 điều chỉnh Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội

 • Quyết định 1834/QĐ-UBND 2019 Sơn La ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2019-2025

 • Quyết định 30/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010

You May Also Like

More From Author