Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ của Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ của Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ của Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022. Cùng theo dõi nhé!

CHÍNH PHỦ – BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
——-

Số: 01/NQLT-CP-BCHTWĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2017 – 2022

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Để tiếp tục tăng cường phối hợp công tác, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ký kết Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2022.

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương;
– Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục KSTT;
– Lưu: VT, QHĐP (2), TWĐ (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2017 – 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)

 

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định về quan hệ phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên

 1. Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, pháp luật cho thanh thiếu nhi. Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chính phủ tạo điều kiện để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2017 – 2022 với các nội dung cụ thể: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án tại cơ sở để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời các giải pháp khắc phục; bố trí nguồn lực và kết hợp tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của thanh thiếu nhi.

 1. Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý về thông tấn, báo chí tạo điều kiện để tuyên truyền về hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; định hướng giá trị cho thanh thiếu niên trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; phối hợp với tổ chức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn tích cực tuyên truyền tới người dân và thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phản ánh trên mặt báo các hoạt động của đời sống xã hội; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những điểm sáng tích cực có giá trị giáo dục lối sống đẹp cho thanh thiếu nhi.

 1. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt chính trị (Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam) thực hiện tốt công tác mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên.
 2. Chính phủ tạo điều kiện để Trung ương Đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế của thanh niên, mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; ưu tiên phát triển hợp tác thanh niên với các nước láng giềng, ASEAN, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên; mở rộng các lĩnh vực, đối tượng giao lưu hợp tác thanh niên, đặc biệt là đối tượng thanh niên doanh nhân và nhà khoa học trẻ; hỗ trợ và phát huy lực lượng thanh niên Việt Nam tại nước ngoài; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, đặc biệt là năng lực ngoại ngữ, tiếng Anh cho thanh niên. Hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước; đẩy mạnh công tác vận động, khuyến khích, phát huy vai trò của thanh thiếu nhi Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước.

Điều 3. Phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc

 1. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội giảm nghèo bền vững, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm nhận thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã an toàn khu, xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
 2. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày. Giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện đề án Phát triển hệ tri thức Việt số hóa.
 3. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư; vận động đoàn viên, thanh niên các lực lượng, các thành phần trong xã hội tham gia (hoặc là nòng cốt) trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (hằng năm hoặc giai đoạn) nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, gắn với lĩnh vực, chức năng của bộ, ngành.

Điều 4. Phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

 1. Chính phủ chỉ đạo các các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện tốt các chỉ tiêu, nội dung chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020. Hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, xây dựng tinh thần hiếu học, học tập, nghiên cứu khoa học suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên. Chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Tham gia vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ. Cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên. Tập hợp, thu hút nhân tài, tài năng trẻ, nhân lực chất lượng cao.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan đầu tư, phát huy vai trò của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và các đơn vị làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn ở cấp tỉnh để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện một đội ngũ thanh niên ưu tú có năng lực, phẩm chất toàn diện làm nguồn tiềm năng cho tương lai đất nước.

 1. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

– Tham gia và tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

– Tham gia vào việc cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên, sinh viên; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, bộ đội, công an xuất ngũ; thanh niên xuất khẩu lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý.

– Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học. Phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên. Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực của thanh niên Việt Nam. Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên; quan tâm đầu tư các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

 1. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về khởi nghiệp. Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp. Chính phủ hoàn thiện các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; tăng nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ cho thanh niên làm kinh tế thuộc đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đẩy mạnh truyền thông và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, đặc biệt là sáng tạo khởi nghiệp thành công; hỗ trợ phát triển các vườn ươm doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện, ban hành mới các cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên khởi nghiệp

Điều 5. Phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi

 1. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên 2005 để sớm trình Quốc hội xem xét, ban hành. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên phù hợp với tình hình mới. Trong đó, tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành mới các cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên khởi nghiệp; tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia thực hiện nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội.
 2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh – hiện đại. Nâng cao vai trò, vị trí của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 3. Khi được đề nghị tham gia nghiên cứu, đề xuất hoặc góp ý xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để triển khai thực hiện. Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai các nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thanh niên; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về chính sách, chỉ tiêu biên chế đối với cán bộ Đoàn tại các bộ, ngành trung ương; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành, sửa đổi ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án liên quan đến thanh niên và thiếu niên nhi đồng. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 4. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi, cơ quan chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp để thanh tra, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, phối hợp xem xét những vấn đề liên quan trước khi kết luận hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 5. Ban Bí thư Trung ương Đoàn cử đại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên theo đề nghị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; được cử đại diện tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.
 6. Ban Bí thư Trung ương Đoàn có trách nhiệm phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, dự án, đề án đối với thanh niên và công tác thanh niên được quy định tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên 2005, Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.
 7. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp, xem xét, trả lời kiến nghị của Trung ương Đoàn theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Thông báo số 327-TB/TW, ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị để làm cơ sở đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

 1. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, thực hiện tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016.
 2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp tạo điều kiện và hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng các thiết chế văn hóa, điểm vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng. Tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà thiếu nhi cấp tỉnh và cấp huyện, kinh phí thực hiện Đề án lồng ghép trong kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu.

Điều 7. Chế độ hội họp và trao đổi thông tin

 1. Chính phủ thường xuyên thông báo về tình hình kinh tế – xã hội và các quyết định, chủ trương quan trọng của Chính phủ liên quan đến thanh thiếu nhi để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biết và phối hợp tổ chức thực hiện.
 2. Định kỳ hằng năm, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn để nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.
 3. Ban Bí thư Trung ương Đoàn được mời dự các phiên họp Chính phủ khi thảo luận những vấn đề có liên quan, các hội nghị chuyên đề của Chính phủ có liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn.
 4. Ban Bí thư Trung ương Đoàn mời đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan dự các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để nắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, về vấn đề thanh niên và sự tham gia quản lý nhà nước của tổ chức Đoàn.
 5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh niên để tham mưu Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên cho phù hợp.

Điều 8. Kinh phí hoạt động

 1. Kinh phí hoạt động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định của pháp luật. Hằng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn lập dự toán ngân sách cho các nhiệm vụ đã được giao của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.
 2. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ, hoạt động đột xuất được cấp có thẩm quyền giao trong quá trình thực hiện dự toán được giao, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng dự toán chi tiết gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
 3. Chính phủ giao Bộ Tài Chính hướng dẫn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng dự toán thu, chi hàng năm theo Luật ngân sách nhà nước và dự toán kinh phí trong trường hợp có nhiệm vụ, hoạt động phát sinh đột xuất.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

 1. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thực hiện Quy chế này; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chủ trì, ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh.
 2. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện Quy chế này; chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh phối hợp tham mưu ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 3. Định kỳ hằng năm, Văn phòng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy chế này để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BÍ THƯ THỨ NHẤT

Lê Quốc Phong

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VỚI BCH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp công tác tại Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)

STT

Nội dung phối hợp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

Công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi; đoàn kết, tập hợp thanh niên

1

Triển khai Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Trung ương Đoàn

Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

– Thời gian triển khai: 2018-2022

2

Tăng cường kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam; siết chặt quản lý những ấn phẩm, trang mạng có nội dung xấu, ảnh hưởng không tốt đến thanh thiếu niên.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trung ương Đoàn

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

3

Tổ chức các chương trình, hoạt động cho thanh thiếu nhi tham gia nhằm xây dựng gia đình văn hóa, cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

Trung ương Đoàn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

4

Triển khai Chương trình hành trình đến bảo tàng và các địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.

Trung ương Đoàn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

5

Triển khai các hoạt động nhằm xây dựng tinh thần hiếu học, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh thiếu nhi

Trung ương Đoàn

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

6

Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung ương Đoàn

Bộ Quốc phòng

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

7

Triển khai các chương trình, hoạt động thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Trung ương Đoàn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

8

Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên

Trung ương Đoàn

Bộ Tư pháp

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

9

Giáo dục thanh thiếu nhi, đấu tranh phòng chống tội phạm, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.

Trung ương Đoàn

Bộ Công an

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

10

Xây dựng mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

11

Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông đối với các hoạt động của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng, hoạt động của Đoàn Thanh niên nói chung, đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có sức lan tỏa mạnh mẽ tới thanh thiếu nhi và người dân.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam

Trung ương Đoàn

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

12

Triển khai Chương trình phối hợp về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017 – 2022.

Bộ Nội vụ

Trung ương Đoàn, Ban Tôn giáo Chính phủ

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

13

Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức cho người có uy tín trong độ tuổi thanh niên dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường hỗ trợ công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc

Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

14

Hỗ trợ hoạt động của Hội do Đoàn làm nòng cốt chính trị

Bộ Nội vụ

Trung ương Đoàn

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

Thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội

15

Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trung ương Đoàn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

– Thời gian triển khai: 2018-2022

16

Hỗ trợ thanh niên phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Trung ương Đoàn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

17

Tổ chức các chương trình, hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong bảo vệ môi trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Trung ương Đoàn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

18

Tổ chức các chương trình, hoạt động phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn năng lượng.

Trung ương Đoàn

Bộ Công thương

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

19

Triển khai các hoạt động Đoàn Thanh niên tham gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Trung ương Đoàn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

20

Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trung ương Đoàn

Bộ Giao thông vận tải

– Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

– Thời gian triển khai: 2018 – 2022

21

Triển khai Đề án “Quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 – 2020” (theo Quyết định số 1912/QĐ-TTg ngày 20/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Trung ương Đoàn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum.

Tiếp tục triển khai đến năm 2020

22

Triển khai Đề án “Xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020” (theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Trung ương Đoàn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân 32 tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên triển khai Đề án.

Tiếp tục triển khai đến năm 2020

23

Triển khai Đề án “Xây dựng Đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 – 2020” (theo Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Trị, Cà Mau, Kiên Giang.

Trung ương Đoàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính

Tiếp tục triển khai đến năm 2020

24

Tăng cường hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế; bổ sung nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2022.

Ngân hàng Chính sách xã hội

Trung ương Đoàn, Ngân hàng phát triển Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

25

Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trung ương Đoàn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

– Thời gian triển khai: 2018-2022

26

Triển khai Đề án trồng mới 30 triệu cây xanh, chương trình “Vì một Việt Nam xanh”

Trung ương Đoàn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

– Thời gian triển khai: 2018 – 2022

27

Tổ chức các chương trình, hoạt động trong đoàn viên, thanh niên tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh – hiện đại; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chính quyền.

Trung ương Đoàn

Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

Htrợ học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần đối với thanh niên

28

Triển khai Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam.

Trung ương Đoàn

Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

– Thời gian triển khai: 2018 – 2022

29

Triển khai Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

Trung ương Đoàn

Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

– Thời gian triển khai: 2018 – 2022

30

Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng hằng năm.

Trung ương Đoàn

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan

Triển khai hằng năm

31

Thực hiện chương trình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội (hoạt động trải nghiệm sáng tạo) trong trường học.

Trung ương Đoàn

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

32

Tham mưu xây dựng chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung ương Đoàn

Xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành trong năm 2018

33

Triển khai Đề án Thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Trung ương Đoàn

Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam

– Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

– Thời gian triển khai: 2018-2022

34

Triển khai Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên.

Trung ương Đoàn

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

– Thời gian triển khai: 2018 – 2022

35

Triển khai Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

Trung ương Đoàn

Bộ Công an

– Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

– Thời gian triển khai: 2018 – 2022

36

Tổ chức các hoạt động để thanh niên được rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; tham mưu phát động phong trào thể thao quần chúng; xây dựng, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Trung ương Đoàn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

37

Đẩy mạnh công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Việt Nam.

Bộ Y tế

Trung ương Đoàn

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

Công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

38

Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

Trung ương Đoàn

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về trẻ em

– Thời gian xây dựng, ban hành: trước tháng 6/2018.

– Thời gian triển khai: 2018-2022

39

Tham mưu ban hành chính sách, chế độ cho giáo viên Tổng phụ trách Đội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung ương Đoàn

Xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành trong năm 2018

40

Tham mưu giải pháp tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 100% khi tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trung ương Đoàn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành trong năm 2018

Công tác phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối vi thanh thiếu nhi

41

Triển khai Quyết định số 1042/QĐ-TTg, ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020); tham mưu tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2020 – 2030.

Bộ Nội vụ

Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

Thời gian thực hiện 2018-2020

42

Tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên 2005.

Bộ Nội vụ

Trung ương Đoàn, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Trong năm 2018

43

Triển khai thí điểm mô hình Hội đồng trẻ em theo Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trung ương Đoàn

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2017 – 2022

 

Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ của Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với nhiều nội dung quan trọng được chúng tôi cập nhật và chia sẻ hi vọng đã mang lại cho bạn những tham khảo hữu ích!

Chính Sách – Tags: Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ

 • Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008

 • Công văn 1452/NCC-KHTC của Cục Người có công về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/2017

 • Kế Hoạch 214/KH-UBND 2019 Hà Nội thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới

 • Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai thực hiện đặc xá năm 2016

 • Quyết định 1042/QĐ-TTg 2017 Kế hoạch Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

 • Quyết định 597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phức hợp Tân cảng Sài Gòn, Phường 22, quận Bình Thạnh

 • Quyết định 78/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phòng, chống động đất, sóng thần

You May Also Like

More From Author