Mẫu Giấy Ủy Quyền Về Việc Giao Kết Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất

Mẫu Giấy Ủy Quyền Về Việc Giao Kết Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất

Giấy ủy quyền là một dạng văn bản pháp lý được dùng trong trường hợp người ủy quyền không thể có mặt để ký các văn bản, giấy tờ. Dưới đây là Mẫu Giấy ủy quyền về việc giao kết hợp đồng lao động mới nhất mà chúng tôi cập nhật để bạn tham khảo và tải về máy để hoàn tất hồ sơ.

Mẫu Giấy ủy quyền 2019 về việc giao kết hợp đồng lao động

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

GIẤY  UỶ QUYỀN

 Về việc giao kết hợp đồng lao động

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24/11/2015;

Căn cứ (1)….……………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày ……tháng……năm ……., tại (2) ………………………………….. Chúng tôi gồm có:

I. BÊN UỶ QUYỀN (3): ……….…………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………..

Địa chỉ nơi cư trú:……………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………….……………………………………………………

Số CMTND: …………….., ngày cấp ………………, nơi cấp ………………….

Số hộ chiếu (nếu có):……………………………………………………………

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (4):…………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…………..………………………………………………

Địa chỉ nơi cư trú: ….…………………………………………………………………..

Chức vụ (nếu có):……….………………………………………………………

Số CMTND: ………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp ……………………

Số hộ chiếu (nếu có): …………………………………………………………..

Quốc tịch:…………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau: 

Điều 1Phạm vi ủy quyền

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động (5)………………………..… theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều 2Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có thời hạn (6)………, kể từ ngày ..… tháng ….. năm …. đến ngày ….. tháng ..… năm…..

Điều 3. Thỏa thuận khác (nếu có)

IV. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên;

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

– Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành..….bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…… bản chịu trách nhiệm thi hành./.

BÊN ỦY QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên)BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (7)(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết Giấy ủy quyền 2019 về việc giao kết hợp đồng lao động:

(1) Đối với mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cần bổ sung căn cứ các Luật có liên quan, Điều lệ, Quy chế hoạt động (nếu có).

Ví dụ:

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH ABC ban hành ngày 02/08/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH ABC ban hành ngày 10/08/2018;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-TCT ngày 24 tháng 06 năm 2016 của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm nhân sự.

(2) Ghi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

Ví dụ: Công ty TNHH ABC, số 28 đường X, phường Y, quận Z, thành phố Hà Nội.

(3) (4) Ghi đầy đủ họ tên của người ủy quyền và người nhận quỷ quyền.

(5) Ghi rõ giới hạn phạm vi ủy quyền giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, có thể là một hoặc nhiều người lao động.

Ví dụ:

Giám đốc chi nhánh công ty ABC tại thành phố Hà Nội thay mặt Tổng giám đốc giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động để làm việc tại chi nhánh của mình.

Hoặc:

Phó Giám đốc công ty ABC được quyền thay mặt Giám đốc giao kết hợp đồng lao động với người lao động phục vụ dự án/công trình D.

……

(6) Ghi rõ thời hạn ủy quyền.

Ví dụ:

Giấy ủy quyền này có thời hạn trong 30 ngày/06 tháng.

Hoặc:

Giấy ủy quyền này có thời hạn cho đến khi Giám đốc/Tổng Giám đốc có quyết định khác thay thế hoặc Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc chi nhánh… bị cách chức, chấm dứt hợp đồng hoặc thôi việc.

……

(7) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu nhiều chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người lao động thì bên nhận ủy quyền ký vào danh sách người nhận ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền về việc giao kết hợp đồng lao động với những minh họa cụ thể trên đây hi vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơ về mẫu giấy này. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà bạn đọc có thể sửa đổi cho phù hợp.

Biểu Mẫu – Tags: Giấy ủy quyền, Mẫu Giấy ủy quyền về việc giao kết hợp đồng lao động

 • [TẢI NGAY] Biểu mẫu đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 • Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Tờ Khai Xác Định Lại Dân Tộc Mới Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Hôn Chi Tiết Nhất

 • [PHỤ LỤC I-10] Mẫu Danh Sách Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Mới Nhất

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Mất Tích Và Hướng Dẫn Cách Viết Đơn

 • [PHỤ LỤC I-10] Mẫu Danh Sách Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Mới Nhất

 • Mẫu Bản Khai Tình Hình Thân Nhân Liệt Sỹ Mới Nhất 2020

 • [Cập Nhật] Mẫu Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Làm Việc Tại Tổ Chức Nước Ngoài

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

 • Đơn Đề Nghị Hoàn Thuế Mới Nhất Và Chi Tiết Nhất

 • Hướng Dẫn Ghi Thông Báo Bổ Sung, Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp

 • Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng Mới Nhất

You May Also Like

More From Author