Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

Mẫu biên bản giao nhận con nuôi là một trong những biểu mẫu được Bộ Tư pháp ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTP hướng dẫn về biểu mẫu nuôi con nuôi. Hãy cùng tham khảo biểu mẫu này và cách viết mà chúng tôi chia sẻ qua bài viết dưới đây!

Ý nghĩa của biên bản giao nhận con nuôi

Việc giao nhận con nuôi là một trong những bước quan trọng của việc nhận con nuôi. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi sẽ phát sinh đầy đủ quyền và nghĩa vụ như giữa cha mẹ đẻ và con đẻ.

Theo đó, Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con:

– Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con;

– Chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội;

– Không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động;

– Không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội…

Bên cạnh đó, con cái cũng phải có nghĩa vụ yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ… và có quyền được yêu thương, tôn trọng, được học tập, giáo dục, phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức…

Thời điểm giao nhận con nuôi cũng chấm dứt quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ với con đẻ nếu cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi không có thỏa thuận khác.

Đặc biệt, nếu người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi thì việc giao nhận con nuôi phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và đại diện Sở Tư pháp.

Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi mới nhất 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CON NUÔI

Căn cứ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi số……….. Quyển số………..ngày……………tháng…….….năm…………….của (1) ……………………………….

Hôm nay, vào hồi…………giờ…….phút, ngày……..……tháng…………năm……………

tại trụ sở (2) …………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

A. Đại diện ………………………………………………………………………………………………..

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………..………………………………………………………………..

B. Bên giao con nuôi:

Ông: …………………………………………………………………………………………….

Bà: ……………………………………………………………………..………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với trẻ em:…………………………………………………………………………

C. Bên nhận con nuôi:

 ÔNG
Họ và tên  
Ngày, tháng, năm sinh  
Nơi sinh  
Quốc tịch  
Nơi thường trú 
Nghề nghiệp  
Số Giấy CMND/Hộ chiếu  
Nơi cấp  
Ngày, tháng, năm cấp  
Địa chỉ liên hệ 
Điện thoại/fax/email  

Đã hoàn thành việc giao nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: ………………………………………….…..Giới tính: ………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:………………………….…Quốc tịch: ………………………………………………….

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản này được làm thành …………………. bản (3), 01 bản trao cho bên nhận, 01 bản trao cho bên giao, 01 bản lưu tại …………………………………………………nơi đăng ký việc nuôi con nuôi, 01 bản gửi cho (4)…………………………………………………………………

                                                           …………………., ngày…….. tháng…….. năm…………..

Đại diện ……………..         Bên giao                   Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ, tên,   (Ký và ghi rõ họ, tên)  (Ký và ghi rõ họ, tên)chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi tên cơ quan  cấp Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

(2) Ghi tên cơ quan tổ chức việc đăng ký, giao nhận con nuôi.

(3) Trường hợp việc nuôi con nuôi đăng ký tại UBND cấp xã, thì lập thành 04 bản.

Trường hợp việc nuôi con nuôi đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì lập thành 05 bản.

(4) Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi thường trú của cha mẹ nuôi hoặc con nuôi nếu không phải là nơi đăng ký.

Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì gửi cho Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao mỗi nơi 01 bản.

Trên đây là mẫu biên bản giao nhận con nuôi và hướng dẫn cách viết chi tiết và đầy đủ nhất mà chúng tôi chia sẻ để các bạn tham khảo. Đây cũng là một trong những mẫu đơn được sử dụng nhiều hiện nay bởi vậy, bạn có thể chia sẻ để mọi người cùng tham khảo nhé!

Biểu Mẫu – Tags: mẫu biên bản giao nhận con nuôi

 • [TẢI NGAY] Biểu mẫu đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 • Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Tờ Khai Xác Định Lại Dân Tộc Mới Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Hôn Chi Tiết Nhất

 • [PHỤ LỤC I-10] Mẫu Danh Sách Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Mới Nhất

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Mất Tích Và Hướng Dẫn Cách Viết Đơn

 • Đơn Đề Nghị Hoàn Thuế Mới Nhất Và Chi Tiết Nhất

 • Hướng Dẫn Ghi Thông Báo Bổ Sung, Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp

 • Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng Mới Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Mất Tích Và Hướng Dẫn Cách Viết Đơn

 • [Cập nhật] Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thờ Cúng Liệt Sĩ (Mẫu Ls7)

 • [Tải ngay] Mẫu Biên Bản Giao Nhận Tài Liệu, Chứng Cứ mới nhất 2020

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xem Xét Theo Thủ Tục Tái Thẩm chi tiết nhất

You May Also Like

More From Author