Công văn 5141/UBND-KGVX Hà Nội 2019 triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Công văn 5141/UBND-KGVX Hà Nội 2019 triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Công văn 5141/UBND-KGVX Hà Nội 2019 triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Rượu bia là tệ nạn ảnh hưởng lớn để sức khỏe và cuộc sống của mọi người bởi thế những quy định phòng chống luôn là điều cần thiết. Cùng nhau theo dõi ngay nhé!

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

————-

Số: 5141/UBND-KGVX

V/v: Triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

– Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;

– UBND các quận, huyện, thị xã.

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 9175/VPCP-KGVX ngày 09/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực nội dung sau:

1. Các Sở và cơ quan ngang Sở trực thuộc UBND Thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đồng thời tổ chức phố biến, tuyên truyền Luật tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương; đồng thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên không uống rượu, bia; phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia; Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác đoàn, đội.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hà Nội: Tăng cường phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia; lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác hội.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các đoàn thể Thành phố và yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những nội dung trên. Giao Sở Y tế (cơ quan Thường trực) tham mưu UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn Thành phố; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia của các đơn vị, định kỳ báo cáo UBND Thành phố và Bộ Y tế theo quy định./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Đồng chí Bí thư Thành ủy;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Y tế;

– Chủ tịch UBND Thành phố;

– Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

– UBMTTQ VN TP HN;

– Đài PT&THHN, Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ, TTXVN – Phân xã HN;

– VPUB: CVP, các PCVP;

– Phòng KGVX, KT, NC, TKBT, TH, HCTC;

– Lưu: VT, KGVXan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Ngô Văn Quý

Công văn 5141/UBND-KGVX Hà Nội 2019 triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết hấp dẫn này của chúng tôi nhé các bạn! Thân Ái!

Y Tế – Tags: Công văn 5141/UBND-KGVX Hà Nội

  • Quyết Định 857/QĐ-QLD 2018 rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam

  • Công văn 20299/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

  • Công văn 14355/QLD-GT về việc vướng mắc khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

  • Quyết định 205/QĐ-QLD 2016 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

  • Quyết định 37/2017/QĐ-UBND Bắc Giang về ATTP thuộc trách nhiệm ngành Công Thương

  • Quyết định 08/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu

  • Quyết Định 73/2011/QĐ-TTg Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với Công Chức, Viên Chức các cơ sở Y Tế

You May Also Like

More From Author