Công văn 1429/UBDT-CSDT 2019 xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập

Công văn 1429/UBDT-CSDT 2019 xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập

Công văn 1429/UBDT-CSDT 2019 xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập. Công với gồm nội dung gì? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây nhé!

U BAN DÂN TỘC

————

Số: 1429/UBDT-CSDT
V/v: Hướng dẫn xác định thôn, bản ĐBKK và
việc thực hiện chính sách đối với các thôn, bản
ĐBKK sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

————-

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

Phúc đáp Công văn số 566/BDT-CSDT ngày 29/10/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên về đề nghị hướng dẫn xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn và thực hiện chính sách đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

 1. Về việc hướng dẫn xác định lại các thôn, bản đặc biệt khó khăn: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ quy định tại Điều 6, Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo rà soát, lập hồ sơ, tổ chức thẩm định gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 2. Về thực hiện chế độ chính sách đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên: Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, đề nghị Tỉnh tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi Quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
– Cổng TTĐT của UBDT;
– Lưu: VT, CSDT (3bản).
 
 
TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

 
 

Bùi Văn Lịch

Công văn 1429/UBDT-CSDT 2019 xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập với nội dung đầy đủ được cập nhật trên đây hi vọng bạn đã có được cho mình những thông tin tham khảo hữu ích.

Chính Sách – Tags: Công văn 1429/UBDT-CSDT

 • Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chính sách phát triển Nông nghiệp

 • Quyết định 84/2017/QĐ-UBND Huế chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình

 • Nghị định 112/2017/NĐ-CP chính sách đối với thanh niên xung phong

 • Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 • Quy định 173-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc kết nạp lại đối với Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND Hà Nam chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Công Văn 1167/UBDT-CSDT 2019 áp dụng chính sách đối với các thôn, bản sau khi tách nhập

 • Nghị quyết 11-NQ/TW 2017 hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

 • Chỉ thị 39-CT/TW 2019 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

 • Nghị định 56/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh về Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 • Nghị định 97/2016/NĐ-CP nội dung chỉ tiêu thống kê

 • Nghị quyết 89/NQ-CP 2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019

 • Quyết định 691/QĐ-UBDT 2019 bổ sung Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

 • Nghị quyết 01/NQ-CP 2019 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019

You May Also Like

More From Author