Công Văn 1094/TTg-CN 2019 dự án cầu thay thế phà Cát Lái

Công Văn 1094/TTg-CN 2019 dự án cầu thay thế phà Cát Lái

Nội dung công văn 1094/TTg-CN 2019 dự án cầu thay thế phà Cát Lái là Thủ tướng chính Phủ đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án cầu thay thế phà Cát Lái trên cơ sở thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hình thức đầu tư và phương án triển khai thực hiện các hạng mục công trình.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 1094/TTg-CN
V/v: Triển khai thực hiện dự án cầu thay thế phà Cát Lái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (văn bản số 5962/UBND-CNN ngày 28 tháng 5 năm 2019), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 5682/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 6 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5254/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29 tháng 7 năm 2019), Tài chính (văn bản số 7057/BTC-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2019) về việc triển khai thực hiện dự án cầu thay thế phà Cát Lái, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án cầu thay thế phà Cát Lái trên cơ sở thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hình thức đầu tư và phương án triển khai thực hiện các hạng mục công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Dự án theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ; XD, TN&MT;
– UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, V.I, TH;
– Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

Công văn 1094/TTg-CN 2019 dự án cầu thay thế phà Cát Lái được cập nhật nguyên văn trên đây, mời các cơ quan có trách nhiệm thi hành.

Giao Thông – Tags: Công Văn 1094/TTg-CN 2019

 • Công văn 10778/VPCP-CN 2019 xử lý vướng mắc Dự án cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang

 • Công văn 8732/VPCP-CN2019 về dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2

 • Công Văn 1094/TTg-CN 2019 dự án cầu thay thế phà Cát Lái

 • Công văn 2604/CHHVN-CTHH về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông

 • Quyết định 5887/QĐ-UBND Hà Nội 2019 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

 • Thông Tư 41/2018/TT-BGTVT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

 • Quyết định 1342/QĐ-BGTVT 2019 giao chỉ tiêu dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm 2019

 • Thông tư 06/2019/TT-BGTVT nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

 • Quyết Định 4392/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành

 • Thông Tư 84/2014/TT-BGTVT đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ

 • Tải nhanh thông tư 01/2016/TT-BGTVT Chương trình an ninh hàng không

 • Công văn 2604/CHHVN-CTHH về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông

 • Thông tư 39/2017/TT-BGTVT sửa quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

 • Thông Tư 63/2014/TT-BGTVT quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

You May Also Like

More From Author