Công văn 1862/TCHQ-TXNK 2019 về công khai thông tin nợ thuế

Công văn 1862/TCHQ-TXNK 2019 về công khai thông tin nợ thuế

Công văn 1862/TCHQ-TXNK 2019 về công khai thông tin nợ thuế sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng cachlambanhflan.net theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết hữu ích này nhé!

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 1862/TCHQ-TXNK
V/v: Công khai thông tin nợ thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở ý kiến của Cục Hải quan TP. Cần Thơ (công văn số 2091/HQCT-NV ngày 21/11/2018) và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (công văn số 247/HQHCM-TXNK ngày 23/01/2019) về cách thức thực hiện việc thông báo công khai thông tin doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (sau đây gọi là doanh nghiệp nợ thuế) trên Cổng thông tin điện tử của ngành hải quan (dưới đây gọi là Cổng thông tin điện tử), Tổng cục Hải quan đang triển khai xây dựng đầu mục: “Thông báo công khai doanh nghiệp nợ thuế” trên Cổng thông tin điện tử để đăng tải thông tin các doanh nghiệp nợ thuế. Vì vậy, trong thời gian xây dựng đầu mục trên, để kịp thời đăng tải thông tin doanh nghiệp nợ thuế, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Theo hướng dẫn tại bước 3 điểm 1 Mục I.B Phần II Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018, định kỳ ngày 15 hàng tháng Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp nợ thuế và chủ động gửi danh sách các doanh nghiệp nợ thuế/doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào NSNN gửi về Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan để đăng tải/gỡ bỏ thông tin doanh nghiệp nợ thuế trên Cổng thông tin điện tử. Ngoài việc gửi văn bản, đề nghị các đơn vị gửi trước bản mềm từ địa chỉ thư điện tử nội bộ (tên miền..@customs.gov.vn) vào địa chỉ thư: [email protected].

2. Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế được lập theo biểu sau:

Tên doanh nghiệp

Mã số thuế

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

Tình trạng nợ (quá hạn hay quá hạn cưỡng chế.)

Mã và tên cơ quan hải quan phát sinh nợ

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Cục CNTT (để phối hợp t/hiện);
– Cục KTSTQ (để thực hiện);
– Lưu: VT, TXNK – DTQLT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

 

Công văn 1862/TCHQ-TXNK 2019 về công khai thông tin nợ thuế sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hãy cùng nhau theo dõi và đừng quên chia sẻ bài viết hấp dẫn này nhé các bạn. Thân Ái!

Thuế – Tags: Công văn 1862/TCHQ-TXNK 2019

  • Công văn 2133/TCT-DNL 2016 của Tổng cục Thuế về việc phát hành hóa đơn

  • Công văn 384/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi

  • Thông tư liên tịch 43/2006/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

  • Quyết định 44/2016/QĐ-UBND An Giang Bảng giá tính thuế tài nguyên thiên nhiên

  • Quyết Định 35/2018/QĐ-UBND HCM giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài NSNN

  • Thông tư 311/2016/TT-BTC sửa quy định phí đường bộ trạm Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Quyết Định 13/2019/QĐ-UBND Quảng Ngãi bảng giá tính thuế tài nguyên

You May Also Like

More From Author