Công Văn 3572/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Haicneal

Công Văn 3572/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Haicneal

Công văn 3572/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Haicneal được cập nhật chi tiết dưới đây, các cơ quan, tổ chức, liên quan cần nắm vững để thực hiện đúng.quy định.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
Số: 3572/TCHQ-TXNKV/v: Phân loại mặt hàng Haicneal
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. 

Trả lời công văn số 205/PTPL-CNHCM ngày 11/02/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về phân loại mặt hàng Haicneal, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét thông tin về mặt hàng “Haicneal dạng lotion” do Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp thì:

Mặt hàng “Haicneal dạng lotion” có chứa Ketoconazole và Clobetasol propionate, sử dụng cho điều trị chứng gàu, viên da tiết bã nhờn và ngứa trên da đầu có bản chất và ứng dụng tương tự mặt hàng “Haicneal dạng túi và dạng tuýp”. Mặt hàng trên đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 1364/TCHQ-TXNK ngày 21/3/2012 nên phân loại vào cùng mã số như mặt hàng Haicneal dạng túi và dạng tuýp.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để bc);
– Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

Công văn 3572/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Haicneal được ban hành 2014, là cơ sở để các cơ quan nắm vững và thực hiện đúng. Hẹn gặp lại các bạn ở thông tin pháp luật sau.

Xuất-Nhập Khẩu –

  • Công Văn 2968/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng Danh mục quản lý rủi ro giá sữa nhập khẩu

  • Công Văn 3233/TCHQ-GSQL năm 2018 Triển khai trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến xác nhận hạn ngạch tôn màu nhập khẩu

  • Công văn 3006/TCHQ-TXNK 2019 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

  • Công Văn 3572/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Haicneal

  • Thông Tư 28/2012/TT-BCT đăng ký quyền xuất nhập khẩu của thương nhân

  • Nghị Định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

  • Quyết Định 28/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo thành Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo

You May Also Like

More From Author