Công văn 20297/QLD-GT về việc triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Công văn 20297/QLD-GT về việc triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP

Công văn 20297/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP luôn được bạn đọc quan tâm và săn đón. Hôm nay cachlambanhflan.net sẽ dành tặng đến các bạn bài viết này giúp bạn có thêm những kiến thức hữu ích. Đừng bỏ lỡ nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

Kính gửi:– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
– Cục Quân y- Bộ Quốc phòng;
– Cục Y tế Bộ Công an;
– Cục Y tế Giao thông vận tải.
(sau đây gọi tắt là đơn vị)

Ngày 08/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật. Triển khai quy định tại Điều 136 của Nghị định quy định về thặng số bán lẻ của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện như sau:

1. Danh mục thuốc mua vào tại cơ sở bán lẻ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được mua thuốc trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thuốc đã trúng thầu được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế trong vòng 12 tháng tính đến trước thời điểm mua thuốc.

2. Giá thuốc mua vào tại cơ sở bán lẻ tại cơ Sở khám bệnh, chữa bệnh:

a) Đối với các thuốc có trong Danh mục trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giá mua vào của cơ sở bán lẻ thuốc không được cao hơn giá thuốc trúng thầu cùng thời điểm;

b) Đối với thuốc không có trong Danh mục trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giá mua vào không được cao hơn giá trúng thầu của chính thuốc đó đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế trong vòng 12 tháng tính đến trước thời điểm mua thuốc.

3. Trường hợp các cơ sở y tế có nhu cầu mua các thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú cung ứng tại cơ sở bán lẻ nằm trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa trúng thầu tại chính bệnh viện hoặc cơ sở y tế khác công bố trên trang thông tin điện của Bộ Y tế (Cục Quản lý dược), cơ Sở y tế cần khẩn trương lập kế hoạch mua sắm bổ sung đối với các thuốc này theo quy định về đấu thầu thuốc hiện hành để bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

4. Đề nghị các đơn vị căn cứ thông tin giá thuốc trúng thầu được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để thực hiện theo đúng các quy định nêu trên.

5. Để kịp thời cập nhật, công bố kết quả trúng thầu của các đơn vị, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả trúng thầu, đề nghị các cơ sở tổ chức đấu thầu thuốc, các Sở Y tế tỉnh, thành phố tổ chức đấu thầu tập trung thuốc khẩn trương gửi báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo văn bản này về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược). Hình thức gửi báo cáo: Bằng văn bản (địa chỉ: Cục Quản lý dược – 138A Giảng Võ, Ba Đình, Tp. Hà Nội) và thư điện tử (về địa chỉ: [email protected]).

Cục Quản lý dược thông báo để các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cơ quan y tế ngành (Cục Quân y- Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an và Cục Y tế Giao thông vận tải), các Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện theo quy định chậm nhất ngày 01/01/2018.

Nơi nhận:
– Như trên; 
– BTr, Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– TTr. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Lưu: VT, GT.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC
(Ban hành kèm theo Văn bản số 2097/QLD-GT ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Cục Quản lý dược)

TÊN ĐƠN VỊ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số: …………….(địa danh), ngày … tháng … năm 20….

– Địa chỉ:

– Điện thoại/Fax:

BÁO CÁO GIÁ THUỐC TRÚNG THẦU NĂM …

(Theo Quyết định trúng thầu số….. ngày ……tháng……. của……. )

Kính gửi: Bộ Y tế (138A – Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Thực hiện quy định tại Thông tư số: 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016, (Tên Đơn vị) báo cáo kết quả trúng thầu mua thuốc phục vụ nhu cầu phòng bệnh, khám và chữa bệnh năm …. như sau:

SttTên hoạt chất (chỉ ghi tên hoạt chất)Nồng độ hàm lượngTên thuốcSĐK hoặc Số GPNKTên nhà sản xuấtNước sản xuấtQuy cách đúng góiĐơn vị tính nhỏ nhất (viên, gói, lọ, tube, ống, chai)Số lượngĐơn giá (có thuế giá trị gia tăng)(tính trên đơn vị tính nhỏ nhất)Thành tiềnNhà thầu trúng thầuNhóm thuốc
1             
2             
3             
             
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.
GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)

Công văn 20297/QLD-GT về việc triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé!

Y Tế – Tags: Công văn 20297/QLD-GT

  • Công văn 6702/QLD-ĐK năm 2018 Đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc NK

  • Công văn 14571/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

  • Quyết định 3336/QĐ-BYT 2017 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học – Truyền máu

  • Quyết Định 43/QĐ-QLD 2017 8 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành

  • Công văn 11729/QLD-ĐK năm 2018 Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK không phải cấp phép

  • Quyết định 184/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước

  • Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

You May Also Like

More From Author