Công Văn 8997/QLD-GT 2019 công bố thông tin về giá thuốc kê khai

Công Văn 8997/QLD-GT 2019 công bố thông tin về giá thuốc kê khai

Tham khảo công văn 8997/QLD-GT 2019 công bố thông tin về giá thuốc kê khai để thực hiện theo đúng quy định nhé.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

Số: 8997/QLD-GT
V/v: Công bố thông tin về giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc đã kê khai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

– Các Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
– Các cơ sở sản xuất và kinh doanh dược.
(Sau đây gọi tắt là Đơn vị)

Ngày 20/3/2019, Cục Quản lý Dược có Công văn số 3583/QLD-GT thông báo các đơn vị về việc Cục Quản lý Dược triển khai Hệ thống dịch vụ công cấp độ 4 về kê khai, kê khai lại giá thuốc theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 để tiếp nhận và giải quyết 03 thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá thuốc nước ngoài và thuốc sản xuất trong nước; Tiếp nhận hồ sơ kê khai lại giá thuốc nước ngoài; Tiếp nhận hồ sơ thay đổi, bổ sung thông tin đối với thuốc đã kê khai, kê khai lại.

Sau quá trình triển khai song song hai hình thức: hồ sơ trực tuyến và hồ sơ bản giấy, Cục Quản lý Dược thông báo tới các đơn vị như sau:

1. Kể từ ngày 01/5/2019, sau khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ Cục Quản lý Dược công bố giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc trên Cổng thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ:

https://dichvucong.dav.gov.vn/congbogiathuoc/index.

2. Thông tin giá thuốc kê khai, kê khai lại; thông tin bổ sung, thay đổi của thuốc đã kê khai được công bố tại địa chỉ trên và Thông tin về giá thuốc kê khai, kê khai lại tại các File công bố cũ đang có trên trang thông tin điện tử của Cục có giá trị pháp lý như nhau.

Cục Quản lý Dược thông báo, gửi tới các Đơn vị đường dẫn trên để tra cứu thông tin về giá thuốc kê khai phục vụ các tác nghiệp liên quan.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Cục trưởng (để b/c);
– Tổng CT Dược VN – CTCP;
– Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
– Trang thông tin điện tử của Cục QLD;
– Lưu: VT, GT (C.H).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

 

Công văn 8997/QLD-GT 2019 công bố thông tin về giá thuốc kê khai được trích dẫn nguyên văn trên đây, mời quý độc giả cùng tham khảo. Nếu có bất kì thắc mắc về các văn bản pháp luật, bạn có thể chia sẻ để được giải đáp nhé.

Thực Phẩm – Tags: Công Văn 8997/QLD-GT 2019

  • Công Văn 8997/QLD-GT 2019 công bố thông tin về giá thuốc kê khai

  • Công văn 19942/QLD-CL 2019 đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

  • Quyết Định 42/QĐ-QLD 2019 về rút giấy đăng ký lưu hành thuốc

  • Công văn 19942/QLD-CL 2019 đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

You May Also Like

More From Author