Công văn 3799/BHXH-TCKT Về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN

Công văn 3799/BHXH-TCKT Về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN

Công văn 3799/BHXH-TCKT Đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện Hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, liên thông với cơ quan BHXH để thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp; chỉ đạo Bưu điện các tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện quy trình chi trả theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Công văn số 1314/BHXH-TCKT ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, TCTN và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện. Báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam trước ngày 31/10/2019.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

————-

Số: 3799/BHXH-TCKT

V/v thực hiện chi trả các chế độ

BHXH, TCTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

                                                                   

Kính gửi:

– Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.    

Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy định quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Căn cứ ý kiến của các địa phương tại Hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHTN; BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

 1. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện và chỉ đạo thực hiện
 2. a) Đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện

– Hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, liên thông với cơ quan BHXH để thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN); chỉ đạo Bưu điện các tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện quy trình chi trả theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Công văn số 1314/BHXH-TCKT ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, TCTN và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện. Báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam trước ngày 31/10/2019.

– Trước ngày 25/10/2019, chuyển Danh mục điểm chi trả chi tiết đến từng tổ chi trả, xã, phường, thị trấn trên toàn quốc cho BHXH Việt Nam theo đúng quy định tại Điểm 7.4 Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Khoản 1 Điều 4 Hợp đồng dịch vụ số 86/2019/BHXHVN-TCTBĐVN ngày 01/6/2019 giữa BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua hệ thống bưu điện.

– Đăng tải công khai Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

 1. b) Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện các tỉnh thực hiện

– Đăng tải công khai Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Bưu điện tỉnh.

– Thường xuyên phối hợp với BHXH các cấp, thông báo kịp thời thay đổi về lịch chi trả, địa điểm chi trả cho cơ quan BHXH, người hưởng, các đơn vị liên quan, đồng thời cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh.

– Rà soát tất cả các điểm chi trả trên địa bàn tỉnh, đặc biệt những điểm chi trả cần cải tạo, sửa chữa theo kế hoạch năm 2019; thực hiện di chuyển các điểm chi trả tại tầng cao, gây khó khăn cho người hưởng. Điểm chi trả phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo Hợp đồng đã ký giữa cơ quan Bưu điện và cơ quan BHXH.

– Nâng cao công tác an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển, chi trả tại điểm chi trả theo quy định.

 1. Đề nghị BHXH tỉnh thực hiện

– Đôn đốc cơ quan bưu điện tổng hợp Danh mục điểm chi trả thời điểm hiện tại để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh.

– Báo cáo Danh mục điểm chi trả về Trung tâm Truyền thông trước ngày 30/10/2019 để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

– Định kỳ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả của cơ quan bưu điện tại các điểm chi trả, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý kiến đánh giá của người hưởng.

Đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu tại văn bản này./.

Nơi nhận:

Như trên;

– Tổng Giám đốc (để b/c);

– PTGĐ Trần Đình Liệu;

– CNTT, CSXH, TTTT;

– Lưu: VT, TCKT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Đình Khương

Trên đây là toàn bộ nội dung Công văn 3799/BHXH-TCKT, để tham khảo kĩ và chi tiết hơn, quý độc giả có thể tải và lưu văn bản về máy theo đường link Tải Xuống dưới đây nhé. 

Lao Động – Tiền Lương – Tags: Công văn 3799/BHXH-TCKTT

 • Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

 • Công văn 2939/BNV-TL Về chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với công chức ngành Lưu trữ

 • Công văn 3799/BHXH-TCKT Về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN

 • Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc

 • Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH Quy định công nhận văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 • Quyết định 1439/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn

 • Quyết định 08/2016/QĐ-UBND TPHCM Quy định mức trần thù lao công chứng

 • Thông tư 103/2016/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

 • Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH Quy định công nhận văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 • Quyết định 1910/QĐ-TLĐ Ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

 • Nghị định 92/2009/NĐ-CP Về chức danh, số lượng, chính sách đối với cán bộ, công chức xã

 • Thông Tư 21/2013/TT-BLĐTBXH Quy định mức trần tiền ký quỹ của doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động

 • Thông tư 106/2019/TT-BQP Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã xuất ngũ

 • Hướng dẫn 251/HD-TLĐ Sửa đổi, bổ sung Hướng Dẫn SỐ 238/HD-TLĐ thi hành điều lệ Công Đoàn

You May Also Like

More From Author